Geodetické práce

Vyhotovení geometrických plánů pro:

  • Změnu hranice katastrálního území
  • Rozdělení pozemku
  • Změnu hranice pozemku
  • Vyznačení budovy, nebo přístavby (pro kolaudace, pro získání hypotéky na rozestavěné budovy)
  • Určení hranic pozemků při pozemkových reformách
  • Vytyčení hranic pozemků pozemkového katastru (přídělů)
  • Zřízení věcného břemene – geometrický plán včetně smluv

Zaměření pozemku a stavby

Vytyčení vlastnické hranice

Výškopisné a polohopisné zaměření pro projektování

Vytyčení staveniště

Tvorba účelových map

Budování bodových polí a vytyčovacích sítí

Výpisy z Katastru nemovitostí

Návrhy na vklad do Katastru nemovitostí

Vyhotovení kupních a jiných smluv pro účely převodů a zápisů nemovitostí

Řešení problémů s vlastnictvím včetně pozemkové knihy