Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Brokeš – Zázvorka zeměměřičská kancelář s.r.o., která zpracovává osobní údaje obchodních partnerů, klientů a dodavatelů pouze za účelem vyvíjení obchodní činnosti a plnění s ní spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nesrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 1. Správce osobních údajů: Správcem Vašich osobních je údajů je Brokeš – Zázvorka zeměměřičská kancelář s.r.o., IČ:27420345, se sídlem Souběžná I.643/49, Praha 5. Vaše osobní údaje budou dále používány pracovníky správce a dalšími zpracovateli vázanými mlčenlivostí a budou bezpečným způsobem zabezpečeny a archivovány.

 2. Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro potřeby uzavření a plnění obchodních smluv a dále pro potřeby vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 3. Právním základem zpracování je splnění závazku z obchodních smluv (smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme: Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění práv a závazků ze smlouvy a to titul jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ.

 5. Smlouvy se zpracovateli Osobní údaje mohou být pro zajištění shora uvedeného účelu zpracovávány vedle správce také zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme, vyjma případů kdy máme Váš souhlas, opravňuje nás k tomu právní předpis nebo náš oprávněný zájem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 6. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro uplatnění našich práv či plnění našich povinností anebo po dobu nezbytnou pro potřeby evidence našich příjmů a výdajů (po dobu nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů)

 7. Jak chráníme Vaše osobní údaje. Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V případě předání Vašich osobních údajů mimo jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

 8. Práva subjektů údajů: Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů.

 • právo získat potvrzení o (ne) zpracovávání osobních údajů a požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům

 • právo na doplnění nebo opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme

 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, které se Vás týkají

 • právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, které se Vás týkají

 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci

 1. Právo vznést námitku proti zpracování V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na adrese správce uvedené v bodě I. nebo na email vzazvorka@seznam.cz.

 2. Stížnost. V případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 3. V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

COOKIES

Společnost Brokeš – Zázvorka zeměměřičská kancelář s.r.o. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Společnost Brokeš – Zázvorka zeměměřičská kancelář s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění